دستگاه شماره یک

45,000,000 تومان

دستگاه شماره دو

400,000,000 تومان

دستگاه شماره سه

150,000,000 تومان