فروش 700مترتجاری صنعتی در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 700مترتجاری صنعتی در جاده مخصوص
زمین: 320 متر
سوله: 700 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش واجاره 4000متر تجاری اداری در یافت آباد
برای فروش
فروش واجاره 4000متر تجاری اداری در یافت آباد
زمین: 4,000 متر
سوله: 4,000 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 300متر تجاری در جاده قدیم کرج
برای فروش
فروش 300متر تجاری در جاده قدیم کرج
زمین: 2,100 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 2600متر سوله مستقل در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 2600متر سوله مستقل در جاده مخصوص
زمین: 9,400 متر
سوله: 2,600 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 1120متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 1120متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 1,120 متر
سوله: 580 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 1500متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 1500متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 6,250 متر
سوله: 1,500 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش500متر زمین در مخصوص
برای فروش
فروش500متر زمین در مخصوص
زمین: 500 متر
سوله: 200 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش1000متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش
فروش1000متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 1,000 متر
سوله: 560 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش3000متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش
فروش3000متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 30,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش1750 متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش1750 متر زمین در جاده قدیم
زمین: 1,750 متر
سوله: 500 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 3000متر باغچه در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 3000متر باغچه در جاده مخصوص
زمین: 3,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 250متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 250متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 1,800 متر
سوله: 250 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 150متر سالن در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 150متر سالن در جاده مخصوص
زمین: 90 متر
سوله: 150 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 3200متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 3200متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 9,800 متر
سوله: 3,200 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش2800متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش
فروش2800متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 2,800 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 800متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 800متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 1,450 متر
سوله: 800 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 5200متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 5200متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 9,400 متر
سوله: 5,200 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 4000متر سالن در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 4000متر سالن در جاده مخصوص
زمین: 14,000 متر
سوله: 4,000 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 3200متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 3200متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 9,800 متر
سوله: 3,200 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 400متر سالن در جاده مخصوص
برای فروش
فروش 400متر سالن در جاده مخصوص
زمین: 405 متر
سوله: 200 متر
تهران، جاده مخصوص کرج