فروش1000متر زمین در گرمدره
برای فروش
فروش1000متر زمین در گرمدره
زمین: 1,000 متر
سوله: 200 متر
تهران، گرمدره
اجاره و فروش 2000متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش
اجاره و فروش 2000متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 2,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
فروش 2000متر سوله گرمدره
برای فروش
فروش 2000متر سوله گرمدره
زمین: 5,800 متر
سوله: 2,000 متر
تهران، گرمدره
فروش 2100متر چهاردیواری در گرمدره
برای فروش
فروش 2100متر چهاردیواری در گرمدره
زمین: 4,200 متر
سوله: 2,100 متر
تهران، گرمدره
فروش 1100متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
برای فروش
فروش 1100متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 6,100 متر
سوله: 1,100 متر
تهران، گرمدره
فروش 860متر سوله منطقه صنعتی گرمدره
برای فروش
فروش 860متر سوله منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 1,200 متر
سوله: 860 متر
تهران، گرمدره
فروش1060متر دامداری در نظراباد
برای فروش
فروش1060متر دامداری در نظراباد
زمین: 1,060 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
فروش 700متر زمین در گرمدره
برای فروش
فروش 700متر زمین در گرمدره
زمین: 700 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
فروش 700متر زمین در گرمدره
برای فروش
فروش 700متر زمین در گرمدره
زمین: 700 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
فروش 500متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
برای فروش
فروش 500متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 8,000 متر
سوله: 500 متر
تهران، گرمدره
فروش 1600متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
برای فروش
فروش 1600متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 15,000 متر
سوله: 1,600 متر
تهران، گرمدره
فروش 180متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
برای فروش
فروش 180متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 960 متر
سوله: 180 متر
تهران، گرمدره
فروش180متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
برای فروش
فروش180متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 2,000 متر
سوله: 180 متر
تهران، گرمدره
فروش 1000متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
برای فروش
فروش 1000متر سوله در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 5,000 متر
سوله: 1,000 متر
تهران، گرمدره
فروش800متردرگرمدره
برای فروش
فروش800متردرگرمدره
زمین: 1,150 متر
سوله: 800 متر
تهران، گرمدره