فروش2110متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش2110متر زمین در شهر قدس
زمین: 2,110 متر
سوله: 720 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره 1350 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش یا اجاره 1350 متر زمین در شهر قدس
زمین: 1,350 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره2225 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش یا اجاره2225 متر زمین در شهر قدس
زمین: 4,000 متر
سوله: 2,225 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 2226 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش 2226 متر زمین در شهر قدس
زمین: 2,226 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره و فروش100متر زمین در شهر قدس
برای فروش
اجاره و فروش100متر زمین در شهر قدس
زمین: 100 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره و فروش 250متر زمین در شهر قدس
برای فروش
اجاره و فروش 250متر زمین در شهر قدس
زمین: 250 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 116متر زمین در شهرقدس
برای فروش
اجاره 116متر زمین در شهرقدس
زمین: 116 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره218متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش یا اجاره218متر زمین در شهر قدس
زمین: 218 متر
سوله: 800 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش27متر مغازه در شهر قدس
برای فروش
فروش27متر مغازه در شهر قدس
زمین: 27 متر
سوله: 27 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش2300متر در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش2300متر در قلعه حسن خان
زمین: 2,300 متر
سوله: 1,000 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 9000متر زمین در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش 9000متر زمین در قلعه حسن خان
زمین: 9,000 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 1200متر سوله در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش 1200متر سوله در قلعه حسن خان
زمین: 2,250 متر
سوله: 1,200 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 450متر سوله در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش 450متر سوله در قلعه حسن خان
زمین: 1,000 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 1000متر زمین در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش 1000متر زمین در قلعه حسن خان
زمین: 1,000 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 1500متر زمین درشهر قدس
برای فروش
فروش 1500متر زمین درشهر قدس
زمین: 1,500 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش40متر مغازه در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش40متر مغازه در قلعه حسن خان
زمین: 40 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 84متر سالن در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش 84متر سالن در قلعه حسن خان
زمین: 84 متر
سوله: 84 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 1300متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش 1300متر زمین در شهر قدس
زمین: 1,300 متر
سوله: 350 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره 500مترسالن بهداشتی در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش یا اجاره 500مترسالن بهداشتی در قلعه حسن خان
زمین: 500 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش1000متر زمین در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش1000متر زمین در قلعه حسن خان
زمین: 1,000 متر
سوله: 420 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان