فروش 2000متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش 2000متر زمین در شهریار
زمین: 2,000 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش500 متر سوله در شهریار
برای فروش
فروش500 متر سوله در شهریار
زمین: 500 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش1000مترزمین در شهریار
برای فروش
فروش1000مترزمین در شهریار
زمین: 1,000 متر
سوله: 950 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش یا اجاره700متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش یا اجاره700متر زمین در شهریار
زمین: 700 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش2250متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش2250متر زمین در شهریار
زمین: 2,250 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش450متر تجاری در شهریار
برای فروش
فروش450متر تجاری در شهریار
زمین: 450 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش2500متر زمین در اندیشه
برای فروش
فروش2500متر زمین در اندیشه
زمین: 2,500 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 7112متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش 7112متر زمین در شهریار
زمین: 7,112 متر
سوله: 2,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش یا اجاره 7000متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش یا اجاره 7000متر زمین در شهریار
زمین: 7,000 متر
سوله: 260 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش1350متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش1350متر زمین در شهریار
زمین: 1,350 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 650متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش 650متر زمین در شهریار
زمین: 650 متر
سوله: 400 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 525متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش 525متر زمین در شهریار
زمین: 525 متر
سوله: 120 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش9000متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش9000متر زمین در شهریار
زمین: 9,000 متر
سوله: 5,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 950متر زمین درشهریار
برای فروش
فروش 950متر زمین درشهریار
زمین: 950 متر
سوله: 200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش5000متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش5000متر زمین در صفادشت
زمین: 5,000 متر
سوله: 11,200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش5000متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش5000متر زمین در صفادشت
زمین: 5,000 متر
سوله: 11,200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش24000متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش24000متر زمین در شهریار
زمین: 24,000 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش یا اجاره 1500متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش یا اجاره 1500متر زمین در شهریار
زمین: 1,500 متر
سوله: 1,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش2350متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش2350متر زمین در شهریار
زمین: 2,350 متر
سوله: 600 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش2500متر باغچه درشهریار
برای فروش
فروش2500متر باغچه درشهریار
زمین: 2,500 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار