فروش کارخانه 2000متری در  زاگرس
برای فروش
فروش کارخانه 2000متری در زاگرس
زمین: 2,000 متر
سوله: 1,055 متر
، منطقه صنعتی زاگرس
فروش 300متر سوله در منطقه صنعتی زاگرس
برای فروش
فروش 300متر سوله در منطقه صنعتی زاگرس
زمین: 1,000 متر
سوله: 300 متر
، منطقه صنعتی زاگرس