فروش1000متر زمین درصفادشت
برای فروش
فروش1000متر زمین درصفادشت
زمین: 1,000 متر
سوله: 0 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش1100متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش1100متر زمین در صفادشت
زمین: 1,100 متر
سوله: 850 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 1150 متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش 1150 متر زمین در صفادشت
زمین: 1,150 متر
سوله: 900 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 9000متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش 9000متر زمین در صفادشت
زمین: 9,000 متر
سوله: 0 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 5000متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش 5000متر زمین در صفادشت
زمین: 5,000 متر
سوله: 3,700 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 500متنر تجاری در صفادشت
برای فروش
فروش 500متنر تجاری در صفادشت
زمین: 500 متر
سوله: 0 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 1800متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش 1800متر زمین در صفادشت
زمین: 1,800 متر
سوله: 0 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 24200متر زمین در بهارستان
برای فروش
فروش 24200متر زمین در بهارستان
زمین: 24,200 متر
سوله: 13,000 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 24200متر زمین در بهارستان
برای فروش
فروش 24200متر زمین در بهارستان
زمین: 24,200 متر
سوله: 13,000 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 15000هزار متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش 15000هزار متر زمین در صفادشت
زمین: 15,000 متر
سوله: 10,000 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 1250متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش 1250متر زمین در صفادشت
زمین: 1,250 متر
سوله: 300 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش2000متر زمین در امین آباد
برای فروش
فروش2000متر زمین در امین آباد
زمین: 2,000 متر
سوله: 0 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش 2700متر زمین در صفادشت
برای فروش
فروش 2700متر زمین در صفادشت
زمین: 2,700 متر
سوله: 1,200 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش15000متر مرغ داری در صفادشت
برای فروش
فروش15000متر مرغ داری در صفادشت
زمین: 15,000 متر
سوله: 2,500 متر
، شهرک صنعتی صفادشت