فروش244متر زمین در هفده شهریور
برای فروش
فروش244متر زمین در هفده شهریور
زمین: 244 متر
سوله: 130 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش260متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش260متر زمین در جاده قدیم
زمین: 260 متر
سوله: 450 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 400متر ملک تجاری در جاده قدیم کرج
برای فروش
فروش 400متر ملک تجاری در جاده قدیم کرج
زمین: 750 متر
سوله: 400 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش620متر تجاری در جاده قدیم
برای فروش
فروش620متر تجاری در جاده قدیم
زمین: 620 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش3طبقه ساختمان300زیربنا در جاده قدیم
برای فروش
فروش3طبقه ساختمان300زیربنا در جاده قدیم
زمین: 100 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش یا اجاره 850متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش یا اجاره 850متر زمین در جاده قدیم
زمین: 850 متر
سوله: 60 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش657متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش657متر زمین در جاده قدیم
زمین: 657 متر
سوله: 260 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش1875متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش1875متر زمین در جاده قدیم
زمین: 1,875 متر
سوله: 1,100 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش520متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش520متر زمین در جاده قدیم
زمین: 520 متر
سوله: 200 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش300متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش300متر زمین در جاده قدیم
زمین: 300 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 1680متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش 1680متر زمین در جاده قدیم
زمین: 1,680 متر
سوله: 500 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 260متر سالن در جاده قدیم کرج
برای فروش
فروش 260متر سالن در جاده قدیم کرج
زمین: 378 متر
سوله: 260 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 150متر کارگاه در جاده قدیم
برای فروش
فروش 150متر کارگاه در جاده قدیم
زمین: 150 متر
سوله: 150 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره وفروش 13000متر سوله در بلوار معلم
برای فروش
اجاره وفروش 13000متر سوله در بلوار معلم
زمین: 60,000 متر
سوله: 13,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 1800متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش 1800متر زمین در جاده قدیم
زمین: 1,800 متر
سوله: 650 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 1800متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش 1800متر زمین در جاده قدیم
زمین: 1,800 متر
سوله: 650 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 2500متر زمین در شهرقدس
برای فروش
فروش 2500متر زمین در شهرقدس
زمین: 2,500 متر
سوله: 2,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 37متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش 37متر زمین در جاده قدیم
زمین: 37 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 37متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش 37متر زمین در جاده قدیم
زمین: 37 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش1382متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش1382متر زمین در جاده قدیم
زمین: 1,382 متر
سوله: 1,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج