اجاره 3000سوله در قرچک
برای اجاره
اجاره 3000سوله در قرچک
زمین: 15,000 متر
سوله: 3,000 متر
تهران، سایر