فروش یا اجاره700متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش یا اجاره700متر زمین در شهریار
زمین: 700 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 130متر زمین درشهریار
برای اجاره
اجاره 130متر زمین درشهریار
زمین: 130 متر
سوله: 130 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 200مترسالن در شهریار
برای اجاره
اجاره 200مترسالن در شهریار
زمین: 0 متر
سوله: 200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 200متر زمین در شهریار
برای اجاره
اجاره 200متر زمین در شهریار
زمین: 200 متر
سوله: 200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 300متر زمین در شهریار
برای اجاره
اجاره 300متر زمین در شهریار
زمین: 300 متر
سوله: 230 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 300متر سالن در شهریار
برای اجاره
اجاره 300متر سالن در شهریار
زمین: 300 متر
سوله: 230 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش یا اجاره 1500متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش یا اجاره 1500متر زمین در شهریار
زمین: 1,500 متر
سوله: 1,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش یا اجاره 1200متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش یا اجاره 1200متر زمین در شهریار
زمین: 1,200 متر
سوله: 700 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش یا اجاره 2450متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش یا اجاره 2450متر زمین در شهریار
زمین: 2,450 متر
سوله: 1,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره6000متر زمین در شهریار
برای اجاره
اجاره6000متر زمین در شهریار
زمین: 6,000 متر
سوله: 3,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 1000متر زمین در شهریار
برای اجاره
اجاره 1000متر زمین در شهریار
زمین: 1,000 متر
سوله: 300 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 100متر زمین در شهریار
برای اجاره
اجاره 100متر زمین در شهریار
زمین: 100 متر
سوله: 100 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 5000 متر زمین در شهریار
برای اجاره
اجاره 5000 متر زمین در شهریار
زمین: 5,000 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 1100متر تجاری در شهریار
برای اجاره
اجاره 1100متر تجاری در شهریار
زمین: 1,100 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 3000متر زمین در شهریار
برای اجاره
فروش 3000متر زمین در شهریار
زمین: 3,000 متر
سوله: 1,300 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 300مترسالن در  شهریار
برای اجاره
اجاره 300مترسالن در شهریار
زمین: 300 متر
سوله: 300 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 100متر انبار در شهریار
برای اجاره
اجاره 100متر انبار در شهریار
زمین: 100 متر
سوله: 100 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 500متر سالن در شهریار
برای اجاره
اجاره 500متر سالن در شهریار
زمین: 500 متر
سوله: 500 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره250متر مغازه در شهریار
برای اجاره
اجاره250متر مغازه در شهریار
زمین: 290 متر
سوله: 170 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره یافروش2500متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش
اجاره یافروش2500متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 2,500 متر
سوله: 700 متر
، منطقه صنعتی شهریار