021-66794136-7

سوله یاب

مساحت کل:
330 متر
مساحت سوله:
210 متر
مساحت اداری:
15 متر
مساحت کل:
1,840 متر
مساحت سوله:
1,800 متر
مساحت اداری:
فروش ملک در جاده قدیم
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,520 متر
مساحت سوله:
1,200 متر
مساحت اداری:
100 متر
قیمت: 6,000,000,000 تومان
فروش در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
400 متر
مساحت سوله:
280 متر
مساحت اداری:
60 متر
قیمت: 3,500,000,000 تومان
فروش در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,000 متر
مساحت سوله:
360 متر
مساحت اداری:
250 متر
قیمت: 8,000,000,000 تومان
فروش سوله در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,000 متر
مساحت سوله:
600 متر
مساحت اداری:
100 متر
قیمت: 7,000,000,000 تومان
مساحت کل:
80,000 متر
مساحت سوله:
1,530 متر
مساحت اداری:
100 متر
مساحت کل:
80,000 متر
مساحت سوله:
3,066 متر
مساحت اداری:
100 متر
فروش ملک 300 متر در جاده قدیم
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
300 متر
مساحت سوله:
300 متر
مساحت اداری:
55 متر
قیمت: 2,700,000,000 تومان
فروش 224زمین در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
224 متر
مساحت سوله:
224 متر
مساحت اداری:
50 متر
قیمت: 2,500,000,000 تومان
فروش ملک 300 متر در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
مساحت کل:
300 متر
مساحت سوله:
210 متر
مساحت اداری:
30 متر
قیمت: 2,700,000,000 تومان
فروش ملک 300 متر در جاده قدیم
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
300 متر
مساحت سوله:
120 متر
مساحت اداری:
50 متر
قیمت: 3,500,000,000 تومان
اجاره  انبار در جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
2,000 متر
مساحت سوله:
460 متر
مساحت اداری:
12 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 18,000,000 تومان
اجاره سرد خانه در جاده مخصوص
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
10,000 متر
مساحت سوله:
900 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 84,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
60,000 متر
مساحت سوله:
2,000 متر
مساحت اداری:
150 متر
ودیعه: تماس بگیرید
اجاره: 50,000,000 تومان
مشاهده املاک بیشتر