021-66794136-7

سوله یاب

فروش ملک در جاده قدیم
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,520 متر
مساحت سوله:
1,200 متر
مساحت اداری:
100 متر
قیمت: 6,000,000,000 تومان
فروش در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
400 متر
مساحت سوله:
280 متر
مساحت اداری:
60 متر
قیمت: 3,500,000,000 تومان
فروش در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,000 متر
مساحت سوله:
360 متر
مساحت اداری:
250 متر
قیمت: 8,000,000,000 تومان
فروش سوله در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,000 متر
مساحت سوله:
600 متر
مساحت اداری:
100 متر
قیمت: 7,000,000,000 تومان
فروش ملک 300 متر در جاده قدیم
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
300 متر
مساحت سوله:
300 متر
مساحت اداری:
55 متر
قیمت: 2,700,000,000 تومان
فروش 224زمین در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
224 متر
مساحت سوله:
224 متر
مساحت اداری:
50 متر
قیمت: 2,500,000,000 تومان
فروش ملک 300 متر در جاده قدیم
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
300 متر
مساحت سوله:
120 متر
مساحت اداری:
50 متر
قیمت: 3,500,000,000 تومان
فروش 2500متر زمین جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,500 متر
مساحت سوله:
1,000 متر
مساحت اداری:
200 متر
قیمت: 10,000,000,000 تومان
فروش ملک 300 متر در جاده قدیم
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
300 متر
مساحت سوله:
300 متر
مساحت اداری:
10 متر
قیمت: 3,500,000,000 تومان
فروش 264متر در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
264 متر
مساحت سوله:
210 متر
مساحت اداری:
50 متر
قیمت: 3,500,000,000 تومان
فروش 264متر در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
فروش
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
264 متر
مساحت سوله:
210 متر
مساحت اداری:
50 متر
قیمت: 3,500,000,000 تومان
مشاهده املاک بیشتر