021-66794136-7

رهن و اجاره سوله و املاک صنعتی

اجاره جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,000 متر
مساحت سوله:
800 متر
مساحت اداری:
200 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: مجانی
اجاره جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,530 متر
مساحت سوله:
800 متر
مساحت اداری:
ودیعه: 250,000,000 تومان
اجاره: 70,000,000 تومان
اجاره  انبار در جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
2,000 متر
مساحت سوله:
460 متر
مساحت اداری:
12 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 18,000,000 تومان
اجاره سرد خانه در جاده مخصوص
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
10,000 متر
مساحت سوله:
900 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 84,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
60,000 متر
مساحت سوله:
2,000 متر
مساحت اداری:
150 متر
ودیعه: تماس بگیرید
اجاره: 50,000,000 تومان
اجاره 2500 متر جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,500 متر
مساحت سوله:
450 متر
مساحت اداری:
300 متر
ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 30,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
25,000 متر
مساحت سوله:
13,000 متر
مساحت اداری:
1,500 متر
ودیعه: 1,000,000,000 تومان
اجاره: 310,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده مخصوص
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
40,000 متر
مساحت سوله:
3,500 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 75,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
10,000 متر
مساحت سوله:
500 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 15,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در خیابان  جلال (جاده مخصوص )
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
80,000 متر
مساحت سوله:
3,650 متر
مساحت اداری:
300 متر
ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 90,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
50,000 متر
مساحت سوله:
1,000 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 32,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,000 متر
مساحت سوله:
2,000 متر
مساحت اداری:
400 متر
ودیعه: 50,000,000 تومان
اجاره: 43,000,000 تومان
اجاره  ملک در شهرک اسماعیل آباد
پیشنهاد ویژه
اجاره
شهرک صنعتی اسماعیل آباد
مساحت کل:
6,140 متر
مساحت سوله:
3,574 متر
مساحت اداری:
840 متر
ودیعه: 400,000,000 تومان
اجاره: 100,000,000 تومان
اجاره سوله 3000 متردر جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
32,000 متر
مساحت سوله:
3,000 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 72,000,000 تومان
اجاره 280 متر در جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
220 متر
مساحت سوله:
170 متر
مساحت اداری:
50 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 13,000,000 تومان
مشاهده املاک بیشتر