021-66794136-7

رهن و اجاره سوله و املاک صنعتی در جاده قدیم کرج

اجاره جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,000 متر
مساحت سوله:
800 متر
مساحت اداری:
200 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: مجانی
اجاره جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,530 متر
مساحت سوله:
800 متر
مساحت اداری:
ودیعه: 250,000,000 تومان
اجاره: 70,000,000 تومان
اجاره سرد خانه در جاده مخصوص
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
10,000 متر
مساحت سوله:
900 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 84,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
60,000 متر
مساحت سوله:
2,000 متر
مساحت اداری:
150 متر
ودیعه: تماس بگیرید
اجاره: 50,000,000 تومان
اجاره 2500 متر جاده قدیم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,500 متر
مساحت سوله:
450 متر
مساحت اداری:
300 متر
ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 30,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
10,000 متر
مساحت سوله:
500 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 15,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,000 متر
مساحت سوله:
2,000 متر
مساحت اداری:
400 متر
ودیعه: 50,000,000 تومان
اجاره: 43,000,000 تومان
اجاره 280 متر در جاده قدیم
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
220 متر
مساحت سوله:
170 متر
مساحت اداری:
50 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 13,000,000 تومان
اجاره 2460 متر واقع در جاده قدیم کرج
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,460 متر
مساحت سوله:
1,400 متر
مساحت اداری:
ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 40,000,000 تومان
اجاره 1560 متر در جاده قدیم کرج، فتح سوم
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,560 متر
مساحت سوله:
800 متر
مساحت اداری:
150 متر
ودیعه: تماس بگیرید
اجاره: تماس بگیرید
اجاره 1500 متر سوله در جاده قدیم کرج، خیابان مختاری
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
مساحت سوله:
1,500 متر
مساحت اداری:
ودیعه: مجانی
اجاره: 35,000,000 تومان
اجاره 1500 متر واقع در جاده قدیم کرج، خیابان مختاری
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,500 متر
مساحت سوله:
600 متر
مساحت اداری:
350 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 40,000,000 تومان
اجاره 5000 متر در جاده قدیم کرج، خیابان شهدای اسلام
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
5,000 متر
مساحت سوله:
1,500 متر
مساحت اداری:
70 متر
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 50,000,000 تومان
اجاره 1500 متر در جاده قدیم کرج، خیابان شهدای اسلام
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,500 متر
مساحت سوله:
300 متر
مساحت اداری:
ودیعه: مجانی
اجاره: 40,000,000 تومان
اجاره 3600 متر در جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
3,600 متر
مساحت سوله:
1,500 متر
مساحت اداری:
250 متر
ودیعه: تماس بگیرید
اجاره: تماس بگیرید
مشاهده املاک بیشتر