اجاره 70متر مغازه در جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره 70متر مغازه در جاده مخصوص
زمین: 70 متر
سوله: 70 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 3500متر زمین جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره 3500متر زمین جاده مخصوص
زمین: 3,500 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 2800متر سوله جاده مخصوص کرج
برای اجاره
اجاره 2800متر سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 30,000 متر
سوله: 2,800 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش واجاره 4000متر تجاری اداری در یافت آباد
برای فروش
فروش واجاره 4000متر تجاری اداری در یافت آباد
زمین: 4,000 متر
سوله: 4,000 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 400متر سوله در جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره 400متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 322,000 متر
سوله: 400 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره700متر سالن پذیرایی در مخصوص
برای اجاره
اجاره700متر سالن پذیرایی در مخصوص
زمین: 700 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 1800متر زمین در جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره 1800متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 1,800 متر
سوله: 1,800 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره700مترسوله در جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره700مترسوله در جاده مخصوص
زمین: 4,000 متر
سوله: 700 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره700مترسوله در جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره700مترسوله در جاده مخصوص
زمین: 4,000 متر
سوله: 700 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره2000متر سالن در شهرک صنعتی نصیر اباد
برای اجاره
اجاره2000متر سالن در شهرک صنعتی نصیر اباد
زمین: 2,000 متر
سوله: 2,000 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
1000متر زمین در شهرک استقلال
برای اجاره
1000متر زمین در شهرک استقلال
زمین: 10,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 6100متر زمین در جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره 6100متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 6,100 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش یا اجاره 2000مترسوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش یا اجاره 2000مترسوله در جاده مخصوص
زمین: 1,100 متر
سوله: 1,100 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش یا اجاره 360متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش
فروش یا اجاره 360متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 500 متر
سوله: 360 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 240متر اداری در جاده مخصوص
برای اجاره
اجاره 240متر اداری در جاده مخصوص
زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 380 متر سوله در مخصوص
برای اجاره
اجاره 380 متر سوله در مخصوص
زمین: 720 متر
سوله: 380 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 450مترسوله در جاده مخصوص کرج
برای اجاره
اجاره 450مترسوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 0 متر
سوله: 450 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 750مترزمین درجاده مخصوص کرج
برای اجاره
اجاره 750مترزمین درجاده مخصوص کرج
زمین: 750 متر
سوله: 600 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره500مترسوله دربلوارگلستانک
برای اجاره
اجاره500مترسوله دربلوارگلستانک
زمین: 1,000 متر
سوله: 500 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره1600مترسوله درجاده مخصوص
برای اجاره
اجاره1600مترسوله درجاده مخصوص
زمین: 1,500 متر
سوله: 1,600 متر
تهران، جاده مخصوص کرج