فروش6500متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش6500متر زمین در شهریار

زمین: 6,500 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش4400متر زمین در جاده شهریار
برای فروش

فروش4400متر زمین در جاده شهریار

زمین: 4,400 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره250متر مغازه در شهریار
برای اجاره

اجاره250متر مغازه در شهریار

زمین: 290 متر
سوله: 170 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش4600متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش4600متر زمین در شهریار

زمین: 30,000 متر
سوله: 1,200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 200متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش 200متر زمین در شهریار

زمین: 200 متر
سوله: 160 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 1000متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش 1000متر زمین در شهریار

زمین: 2,000 متر
سوله: 600 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره یافروش2500متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش

اجاره یافروش2500متر زمین در جاده مخصوص

زمین: 2,500 متر
سوله: 700 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 100متر سوله در شهریار
برای اجاره

اجاره 100متر سوله در شهریار

زمین: 100 متر
سوله: 100 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره160متر زمین در شهریار
برای اجاره

اجاره160متر زمین در شهریار

زمین: 160 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش2160متر زمین در کهریزک
برای فروش

فروش2160متر زمین در کهریزک

زمین: 2,160 متر
سوله: 700 متر
تهران، کهریزک
فروش12500متر زمین در کهریزک
برای فروش

فروش12500متر زمین در کهریزک

زمین: 12,500 متر
سوله: 0 متر
تهران، کهریزک
فروش 900متر زمین در کهریزک
برای فروش

فروش 900متر زمین در کهریزک

زمین: 900 متر
سوله: 400 متر
تهران، کهریزک
اجاره 500متر زمین در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 500متر زمین در جاده قدیم

زمین: 500 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 500متر زمین در جاده قدیم کرج
برای اجاره

اجاره 500متر زمین در جاده قدیم کرج

زمین: 500 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش7500متر زمین درکهریزک
برای فروش

فروش7500متر زمین درکهریزک

زمین: 7,500 متر
سوله: 700 متر
، منطقه صنعتی کهریزک
فروش 75متر مغازه در آزادگان
برای فروش

فروش 75متر مغازه در آزادگان

زمین: 75 متر
سوله: 0 متر
تهران، شهرک صنعتی پدر، آزادگان
فروش 300متر زمین در آزادگان
برای فروش

فروش 300متر زمین در آزادگان

زمین: 300 متر
سوله: 170 متر
تهران، شهرک صنعتی پدر، آزادگان
فروش29متر مغازه در جاده قدیم
برای فروش

فروش29متر مغازه در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 500متر تجاری در جاده مخصوص کرج
برای فروش

اجاره 500متر تجاری در جاده مخصوص کرج

زمین: 500 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 1120متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش

فروش 1120متر زمین در جاده مخصوص

زمین: 1,120 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج