فروش244متر زمین در هفده شهریور
برای فروش

فروش244متر زمین در هفده شهریور

زمین: 244 متر
سوله: 130 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش2110متر زمین در شهر قدس
برای فروش

فروش2110متر زمین در شهر قدس

زمین: 2,110 متر
سوله: 720 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره 1350 متر زمین در شهر قدس
برای فروش

فروش یا اجاره 1350 متر زمین در شهر قدس

زمین: 1,350 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره2225 متر زمین در شهر قدس
برای فروش

فروش یا اجاره2225 متر زمین در شهر قدس

زمین: 4,000 متر
سوله: 2,225 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره1056 متر زمین در شهر قدس
برای اجاره

اجاره1056 متر زمین در شهر قدس

زمین: 1,056 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 340 متر زمین در شهر قدس
برای اجاره

اجاره 340 متر زمین در شهر قدس

زمین: 340 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 2226 متر زمین در شهر قدس
برای فروش

فروش 2226 متر زمین در شهر قدس

زمین: 2,226 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره350متر زمین در شهر قدس
برای اجاره

اجاره350متر زمین در شهر قدس

زمین: 350 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره و فروش100متر زمین در شهر قدس
برای فروش

اجاره و فروش100متر زمین در شهر قدس

زمین: 100 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره1000 متر زمین در شهر قدس
برای اجاره

اجاره1000 متر زمین در شهر قدس

زمین: 1,000 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره و فروش 250متر زمین در شهر قدس
برای فروش

اجاره و فروش 250متر زمین در شهر قدس

زمین: 250 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 116متر زمین در شهرقدس
برای فروش

اجاره 116متر زمین در شهرقدس

زمین: 116 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره218متر زمین در شهر قدس
برای فروش

فروش یا اجاره218متر زمین در شهر قدس

زمین: 218 متر
سوله: 800 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 1500متر سالن در شهر قدس
برای اجاره

اجاره 1500متر سالن در شهر قدس

زمین: 1,500 متر
سوله: 300 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 450متر زمین در شهر قدس
برای اجاره

اجاره 450متر زمین در شهر قدس

زمین: 450 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش1000متر زمین در گرمدره
برای فروش

فروش1000متر زمین در گرمدره

زمین: 1,000 متر
سوله: 200 متر
تهران، گرمدره
اجاره 52متر مغازه در هفده شهریور
برای اجاره

اجاره 52متر مغازه در هفده شهریور

زمین: 52 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره و فروش 2000متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش

اجاره و فروش 2000متر زمین در جاده مخصوص

زمین: 2,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
فروش 2000متر سوله گرمدره
برای فروش

فروش 2000متر سوله گرمدره

زمین: 5,800 متر
سوله: 2,000 متر
تهران، گرمدره
فروش 1050متر سوله در احمد اباد مستوفی
برای فروش

فروش 1050متر سوله در احمد اباد مستوفی

زمین: 1,800 متر
سوله: 1,050 متر
تهران، احمدآباد مستوفی