فروش یا اجاره 1350 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش یا اجاره 1350 متر زمین در شهر قدس
زمین: 1,350 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره2225 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش یا اجاره2225 متر زمین در شهر قدس
زمین: 4,000 متر
سوله: 2,225 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره1056 متر زمین در شهر قدس
برای اجاره
اجاره1056 متر زمین در شهر قدس
زمین: 1,056 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 340 متر زمین در شهر قدس
برای اجاره
اجاره 340 متر زمین در شهر قدس
زمین: 340 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره350متر زمین در شهر قدس
برای اجاره
اجاره350متر زمین در شهر قدس
زمین: 350 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره و فروش100متر زمین در شهر قدس
برای فروش
اجاره و فروش100متر زمین در شهر قدس
زمین: 100 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره1000 متر زمین در شهر قدس
برای اجاره
اجاره1000 متر زمین در شهر قدس
زمین: 1,000 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره و فروش 250متر زمین در شهر قدس
برای فروش
اجاره و فروش 250متر زمین در شهر قدس
زمین: 250 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 116متر زمین در شهرقدس
برای فروش
اجاره 116متر زمین در شهرقدس
زمین: 116 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره218متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش یا اجاره218متر زمین در شهر قدس
زمین: 218 متر
سوله: 800 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 1500متر سالن در شهر قدس
برای اجاره
اجاره 1500متر سالن در شهر قدس
زمین: 1,500 متر
سوله: 300 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 450متر زمین در شهر قدس
برای اجاره
اجاره 450متر زمین در شهر قدس
زمین: 450 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 300متر سوله در قلعه حسن خان
برای اجاره
اجاره 300متر سوله در قلعه حسن خان
زمین: 570 متر
سوله: 300 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 450متر سالن در قلعه حسن خان
برای اجاره
اجاره 450متر سالن در قلعه حسن خان
زمین: 1,000 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش یا اجاره 500مترسالن بهداشتی در قلعه حسن خان
برای فروش
فروش یا اجاره 500مترسالن بهداشتی در قلعه حسن خان
زمین: 500 متر
سوله: 500 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان