فروش, 2000 متر زمین 900سوله در کیلومتر 14
زمین: 2,000 متر
سوله: 900 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
معامله شد
اجاره800متر سوله در بزرگراه فتح
زمین: 25,000 متر
سوله: 10,003 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 600متر سوله بزرگراه فتح
زمین: 800 متر
سوله: 600 متر
تهران، جاده قدیم کرج
معامله شد